Kaushik Bhaskar | Explore Blogs | Genpact

Kaushik Bhaskar

Global Business Leader of Automation

Kaushik bhaskar landing and quote pic

Kaushik's insights